Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako viazasranywrazliwiec zasranywrazliwiec
Miałaś wrażenie, jakby twoje życie zamieniło się w coś, czego nigdy nie chciałaś?
— Zwierzęta nocy (2016)
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
Reposted frommslexi mslexi viazasranywrazliwiec zasranywrazliwiec
dzielna muszę być dzielna
— xxx
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaAndrofobia Androfobia
8951 4ca8
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viacudoku cudoku
5358 6255
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaroxanne roxanne
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaalicexxx alicexxx
To tak, jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaalicexxx alicexxx
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viawabnicu wabnicu
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viawabnicu wabnicu
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viapotrzask potrzask
5545 73d6 990
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapotrzask potrzask
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie.
— E L James
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viasoSad soSad
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
Reposted from1985 1985 viaeternaljourney eternaljourney
9955 c2aa
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl